Lịch sử phát triển Nhi Khoa

1. Quá trình phát triển:

Hội Nhi Khoa Việt Nam được thành lập ngày 29.04.1961.
Trải qua hơn 50 năm hoạt động Hội Nhi khoa hiện tại có tới hàng ngàn hội viên, trực thuộc các chi hội địa phương và các chi hội chuyên khoa ...