Đào tạo trực tuyền về COVID-19

Bài đào tạo trực tuyến về nhi khoa gồm ra 3 ngày: Buổi 1 (16/12/2021) Buổi 2 (23/12/2021) Buổi 3 (30/12/2021)