Bài 3

1970.01.01 - 235 lượt xem

GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ APRI TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN VÀ TIÊN LƯỢNG KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT KASAI TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH